Va-lösning
LPS-tryckavloppssystem

Den lösning samfälligheten valt för vatten och avlopp är ett sk. LPS-tryckavlopppsystem.


Ett LPS tryckavloppssystem består av ett tryckledningsnät som leder från alla fastigheter genom området fram till den gemensamma anslutningspunkten, dvs dit spillvattnet skall pumpas (reningsverk, självfallsledning eller brunn).


Vår gemensamman anslutspunkt ligger på fastlandssidan dit all avlopp pumpas.


Vårt system har levererats och byggts av:


Skandinavisk Kommunalteknik ABPå varje fastighet placeras en liten pumpstation som tar hand om spillvattnet från fastigheten och pumpar ut det via ledningsnätet till anslutningspunkten. Pumpen är försedd med en skäranordning för att finfördela fasta föroreningar. Det dimensionerande flödet är förhållandevis lågt och räknas fram med sannolikhetskalkyler. På grund av det lilla flödet och avsaknad av större fasta partiklar i vattnet kan ledningssystemet utföras med klena dimensioner.


Ledningsdimensionerna ökar successivt ju närmare förbindelsepunkten man kommer, från 40 mm på serviserna till 90-110 mm när flera hundra fastigheter bidrar till flödet.

Pumparna arbetar helt automatiskt och oberoende av varandra. Det betyder att varje enskild pump ”ansvarar” för att den pumpar spillvattnet hela vägen till där det möter atmosfärstryck, dvs vid reningsverket eller mottagande självfallsledning.


Ibland brukar man mötas av en tro på att pumparna ”hjälper” varandra. Det är snarare tvärtom då de skall samsas på samma tryckledning.

webmaster kenneth.e.eliasson@gmail.com